Vår mötesplats

Tillsammans med Statens konstråd, konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson och boende i Hässelby & Vällingby ska REK skapa konst som reflekterar vår samtid. Man undersöker hur gestaltning av gemensamma miljöer kan stärkas genom samverkan mellan yrkesgrupper och medborgare i planering och byggande, och hur konstnärlig kompetens kan erbjuda unika infallsvinklar och nya lösningar i stadsutvecklingsprocesser. De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Väl gestaltade miljöer, och möjlighet till inflytande i gestaltningen, påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet. ”Vi vill skapa levande mötesplatser för att motverka social och rumslig segregation” Grundpelare för en sådan plats tror vi är autonomi, dynamik, gemenskap i skapande och användning, trygghet, funktionalitet. En sådan plats kräver en organisk struktur som kan formas med tiden och utifrån utvecklingen av behov. Hösten 2016 och våren 2017 kommer det hållas workshops i Hässelby som bjuder in boende till dialog om konsten att skapa en mötesplats

Varför behövs detta?

Utifrån ett freds- och utvecklingsperspektiv kan social hållbarhet förstås som samhällets förmåga att stärka social sammanhållning och individers delaktighet i samhällsutvecklingen genom att tillgodose människans strävanden efter vissa grundläggande värden som trygghet, frihet, rättvisa och erkännande. Detta projekt syftar dels till att uppfylla medborgares självförverkligande för ett socialt hållbart och välbefinnande Stockholm med målet att skapa en mer jämlik stad. Hållbar utveckling kan definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En människas välbefinnande är exempelvis utbildning, materiell levnadsstandard, sociala relationer, delaktighet, hälsa, trygghet och miljö.

Att minska skillnader genom att förbättra livsvillkoren för socioekonomiskt utsatta grupper i samhället är därför positivt både för individen och för samhället i stort. Utifrån ett socialt investeringsperspektiv finns det därför goda skäl att fördela samhällets resurser på ett sätt som utjämnar skillnader i livsvillkor för att främja välbefinnande och hälsa.

Barn i socialt utanförskap ger sämre förutsättningar att nå sin fulla potential. Enligt Skillnadernas Stockholm och Barnfattigdomsrapporten är Hässelby-Vällingby en av de stadsdelar där barnfattigdomen har ökat mest. I Hässelby-Vällingby stadsdel är medianinkomsten 60 % lägre än medianen jämfört med Stockholm. I delar av stadsdelen är det 73 % av eleverna som har gymnasiebehörighet jämfört med Stockholm på 89,8 %.

Barn och ungas möjlighet att delta i olika sociala och kulturella sammanhang vid sidan av skolan har betydelse för barns personliga och sociala utveckling. Fritidsaktiviteter kan ha en positiv inverkan mot kriminalitet, missbruk av narkotika, bristande skolgång och psykisk ohälsa.

Hässelby gård bedöms ha potential att utvecklas till en mer levande stadsmiljö genom att skapa attraktivare offentliga rum. Genom att sysselsätta unga kan stadsmiljön utvecklas via schemalagda, vuxen ledda fritidsaktiviteter som kan bidra till ungas möjlighet att skapa sociala nätverk och till personlig utveckling.